Thẻ lưu trữ: truyen hai phat minh cua viet nam

Phát minh của Việt Nam

Truyện cười phát minh của Việt Nam

Mỹ đào xuống đất 500 mét, tìm được một cộng dây đồng. Mỹ vội kết luận “500 năm trước, nước

Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng”.

Đến phiên nước Nhật đào xuống 1000 mét, tìm được mảnh thủy tinh và cũng vội tuyên bố

là “1000 năm trước nước Nhật đã biết sử dụng cáp quang”.

Và cuối cùng là Việt Nam, đào xuống 5000 mét. Kết quả, không thấy gì hết và kết luận “5000

năm trước Việt Nam đã biết sử dụng Wi-fi”